Konferencja 2017

W dniach 16-17 października 2017 roku w IBB Andersia Hotel w Poznaniu odbyła się 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA, którą zorganizował Instytut Technologii Drewna wspólnie z PGL Lasy Państwowe.

Celem konferencji była prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych w międzynarodowym gronie naukowców – specjalistów z zakresu leśnictwa i drzewnictwa, wymiana doświadczeń ze wskazaniem nurtów badawczych o największym potencjale aplikacyjnym, a także możliwości ich praktycznego wykorzystania w sektorze leśno-drzewnym.

Złożoność problematyki badawczej obejmującej ten sektor gospodarki wymaga interdyscyplinarnych badań naukowych i rozwojowych, jak również stworzenia forum wymiany wiedzy i dyskusji o możliwościach wykorzystania zasobów leśnych na Ziemi na rzecz zrównoważonego rozwoju, w aspekcie wpływu na zmiany klimatyczne oraz nowych koncepcji zagospodarowania biomasy drzewnej.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli świata nauki, kreujących postęp w leśnictwie i drzewnictwie oraz do praktyki gospodarczej, ze względu na strategiczny charakter drewna jako w pełni odnawialnego surowca o wielostronnym zastosowaniu.

Zainteresowanie konferencją wykazali sponsorzy – przedstawiciele przemysłu drzewnego: firma STEICO, Polska Grupa Producentów Opakowań Drewnianych oraz firma Schattdecor. Patronat honorowy sprawowali: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rozwoju i Minister Środowiska, a patronat medialny objęły: Gazeta Przemysłu Drzewnego, Głos Lasu, Drewno.pl oraz Przemysł Drzewny. Research & Development. Partnerem konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Podczas konferencji prezentowane były nowe nurty badań, innowacje, zmiany strukturalne oraz referaty przeglądowe w sześciu sesjach tematycznych:

  • rynek drzewny – aspekty ekonomiczne i społeczne;
  • wyzwania w leśnictwie;
  • właściwości drewna;
  • ochrona drewna;
  • gospodarka i jej wykorzystanie;
  • postęp w drzewnictwie.

W dwudniowych obradach blisko 100 uczestników wysłuchało 29 referatów i zapoznało się z 25 posterami. Komitet Naukowy konferencji, któremu przewodniczyli prof. dr hab. Ewa Ratajczak z Instytutu Technologii Drewna i dr inż. Konrad Tomaszewski – Dyrektor Generalny PGL Lasy Państwowe, składał się z 22 pracowników naukowych reprezentujących światowe uczelnie i jednostki naukowe. Udział w konferencji wzięły autorytety naukowe z Europy (Niemiec, Włoch, Belgii, Słowenii, Słowacji, Ukrainy), a także z ośrodków naukowych w Ghanie i Chinach. Gościem Honorowym konferencji był prof. dr. ir. Joris Van Acker, kierownik Laboratorium Technologii Drewna (Woodlab) w Katedrze Leśnictwa i Gospodarki Wodnej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu w Gandawie, światowy autorytet naukowy z dziedziny anatomii drewna, ochrony i modyfikacji drewna oraz technologii produktów drewnopochodnych.

Wśród zaproszonych gości zagranicznych znaleźli się m.in. prof. Francesco Carbone z University of Tuscia w Viterbo, prof. Ján Sedliačik z Technical University w Zvoleniu, prof. Orest Kiyko z Ukrainian National Forestry University we Lwowie, dr. Peter Meinlschmidt z Fraunhofer Institute for Wood Research (WKI) w Brunszwiku, Klaus Zimmermann i Sebastian Glasenapp z Thünen Institute of International Forestry and Forest Economics w Hamburgu, dr Addo Koranteng z Kumasi Technical University w Ghanie, Matevž Mihelič i Anton Poje z University of Ljubljana, Igor Novák z Slovak Academy of Sciences, prof. Juraj Ladomerský z Matej Bel University w Bańskiej Bystrzycy.

Konferencję uhonorowali wybitni specjaliści z polskich instytucji naukowych m.in. dr hab. Janusz Czerepko, prof. IBL – dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, prof. dr hab. inż. Janusz Sowa – dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. Piotr Paschalis Jakubowicz i prof. dr hab. Janusz Zawadzki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polskie ośrodki badawcze były również reprezentowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Poznańską, Politechnikę Białostocką, Instytut Technologii Drewna, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele Lasów Państwowych (w tym: DGLP, RDLP oraz CILP), jak również przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Konferencję otworzyła Przewodnicząca Komitetu Naukowego prof. dr hab. Ewa Ratajczak, która powitała wszystkich zaproszonych Gości, uczestników konferencji, autorów referatów i posterów, sponsorów konferencji, jak również media patronujące konferencji. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego konferencji była dr hab. inż. Jadwiga Zabielska-Matejuk, prof. ITD. Funkcję Sekretarza Naukowego pełniła dr inż. Dominika Janiszewska, która równocześnie była współprowadzącą konferencję, reprezentującą młode pokolenie naukowców, których na konferencji nie brakowało. W imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – dr. inż. Konrada Tomaszewskiego – uczestników konferencji powitał Dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP w Poznaniu – Tomasz Markiewicz, podkreślając znaczenie sektora leśno-drzewnego w gospodarce, wysoką rangę konferencji oraz życzył uczestnikom owocnych obrad. Gość Honorowy konferencji – prof. dr. ir. Joris Van Acker, w interesującym wykładzie przedstawił nowe rozwiązania dla sektora leśno-drzewnego, oparte na zrównoważonym rozwoju w ujęciu socjoekonomicznym.

Pierwszą sesję tematyczną, poświęconą rynkowi drzewnemu w aspektach ekonomicznych i społecznych, a moderowaną przez prof. dr. ir. Van Ackera i prof. dr. hab. Piotra Paschalisa Jakubowicza, otworzyło wystąpienie prof. dr hab. Ewy Ratajczak, dotyczące wyzwań międzynarodowych rynków produktów drzewnych z perspektywy państw Unii Europejskiej. O funkcjach popytu i podaży na globalnych rynkach drzewnych w ujęciu ekonometrycznym mówił natomiast mgr Christian Morland z Thünen Institute of International Forestry and Forest Economics w Hamburgu. Temat wykorzystania gruntów i tendencji społeczno-gospodarczych w obszarach dotyczących koncesji plantacji afrykańskich na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionie Brong Ahafo w Ghanie poruszył dr Addo Koranteng z Kumasi Technical University w Kumasi. Mgr Dobrochna Augustyniak z Instytutu Technologii Drewna przedstawiła referat o konkurencyjności polskiego eksportu mebli. Ostatni referat w tej sesji o współpracy między uczelniami wyższymi a przemysłem na przykładzie transferu innowacyjnej technologii drewna ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie do sektora MSP zaprezentował dr Marek Grześkiewicz z wymienionej uczelni.

Podczas sesji drugiej na temat wyzwań w leśnictwie moderatorami byli dr. Peter Meinlschmidt oraz prof. dr hab. inż. Janusz Sowa. Sesję rozpoczęło wystąpienie prof. Oresta Kiyko z Ukrainian National Forestry University we Lwowie o rozwoju i perspektywach w sektorze drzewnym Europy Wschodniej. Następnie w temacie innowacji w leśnictwie rozprawiał prof. dr hab. Piotr Paschalis Jakubowicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kolejny referat dotyczący tego, jak innowacyjna produkcja drewna sprzyja zrównoważonemu rozwojowi na przykładzie regionu Castelli Romani we Włoszech, wygłosił prof. Francesco Carbone z University of Tuscia w Viterbo. O ocenie efektywności rekultywacji leśnej terenów pogórniczych na przykładzie odkrywkowej kopalni siarki „Piaseczno” mówił mgr inż. Dawid Leńczuk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Na temat analizy i modelowania akumulacji składowania drewna po nawałnicach w Niemczech referat przedstawił mgr Klaus Zimmermann z Thünen Institute of International Forestry and Forest Economics w Hamburgu. Następnie dr Matevž Mihelič z University of Ljubljana w Ljubljanie mówił o zintensyfikowaniu gospodarowania lasami ochronnymi w Alpach. Ostatni referat tej sesji, który wygłosił dr hab. Janusz Czerepko, prof. IBL z Instytutu Badawczego Leśnictwa, dotyczył popytu na biomasę drzewną dla celów energetycznych oraz identyfikacji obecnych i potencjalnych jej źródeł.

Sesję trzecią, dedykowaną właściwościom drewna, którą moderował prof. dr hab. Bartłomiej Mazela, rozpoczął referat dr. inż. Tomasza Kurka z Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Polanów) na temat relacji między cechami biometrycznymi a występowaniem czerwonej twardzieli w buku. Kolejne wystąpienie o zmienności wybranych cech makrostrukturalnych, gęstości i wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien taborskiej sosny zwyczajnej wygłosił dr inż. Radosław Wąsik z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pierwszy dzień obrad zakończyła prezentacja dr. inż. Zbigniewa Karaszewskiego z Instytutu Technologii Drewna, w której poruszono zagadnienie wpływu (lub jego braku) żyzności siedliska na gęstość drewna bukowego.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się sesją na temat ochrony drewna, moderowaną przez prof. Francesco Carbone i prof. dr. hab. Janusza Zawadzkiego. Pierwsze wystąpienie dr. hab. inż. Andrzeja Fojutowskiego, prof. ITD dotyczyło zmian właściwości twardzieli sosny zwyczajnej po czterech latach narażenia na działanie wody morskiej na stanowisku archeologicznym w Zatoce Gdańskiej blisko Orłowa. Następnie o zastosowaniu metylotrimetoksysilanu w konserwacji mokrego drewna archeologicznego mówiła mgr Joanna Siuda z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Mgr inż. Mateusz Sydow z Instytutu Technologii Drewna poruszył natomiast kwestię biodegradacji w glebie grzybobójczych cieczy jonowych oraz ich wpływu na znajdujące się w glebie autochtoniczne mikroorganizmy. O materiałach do wypełniania ubytków w drewnianych zabytkach wystawionych na działanie warunków zewnętrznych mówiła mgr inż. Paulina Kryg z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Sesję zamknęło wystąpienie mgr Eweliny Depczyńskiej z firmy Tikkurila Polska S.A. w Dębicy o zastosowaniu sililowanego, naturalnego oleju do ochrony drewna.

Kolejny panel poświęcony gospodarce biomasą moderowali prof. Ján Sedliačik wraz z dr. hab. inż. Andrzejem Fojutowskim, prof. ITD. Sesję rozpoczęła prezentacja dr. inż. Tomasza Domańskiego, który wygłosił referat na temat klasyfikacji maszyn do drewna, odwołując się do twierdzenia Bayesa. W kolejnym wystąpieniu dr inż. Krzysztof Stereńczak przedstawił wpływ wielkości próbki na wynik modelowania zasobności drzewostanów przy użyciu lotniczego skaningu laserowego. Prezentację poświęconą zużyciu energii uzyskiwanej z drewna w prywatnych gospodarstwach domowych w Niemczech wygłosił mgr Sebastian Glasenapp z Thünen Institute of International Forestry and Forest Economics w Hamburgu. Kolejną referentką była dr inż. Dominika Janiszewska z Instytutu Technologii Drewna, która opowiedziała o wykorzystaniu upłynnionej biomasy lignocelulozowej do produkcji płyt drewnopochodnych. Następne wystąpienie dr. Petera Meinlschmidta z Fraunhofer Institute for Wood Research (WKI) w Brunszwiku, dotyczące odzyskiwania drewna balsy z łopat wirników na rzecz produkcji materiałów izolacyjnych, zamknęło przedostatnią sesję konferencji.

Po lunchu odbyła się sesja posterowa, podczas której autorzy posterów, których ekspozycja miała miejsce podczas dwóch dni konferencji, odpowiadali na pytania zainteresowanych przedstawionymi zagadnieniami.

Moderatorami ostatniego panelu o postępie w drzewnictwie byli prof. Orest Kiyko oraz dr hab. inż. Maria Władyka-Przybylak, prof. ITD. Sesję otworzył referat na temat metodologii oceny zgodności istniejących zakładów produkujących płyty drewnopochodne z wymaganiami standardu BAT, wygłoszony przez dr Annę Bohers z Matej Bel University w Bańskiej Bystrzycy. Kolejnym referentem była dr inż. Agnieszka Laskowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która mówiła o profilu gęstości i twardości termomechanicznie modyfikowanego drewna bukowego, dębowego i sosnowego. Kwestię wpływu postarzania przy pomocy fotodegradacji na właściwości estetyczne i przyczepność białych powłok lakierniczych w technologii UV na powierzchni płyt HDF prezentował dr inż. Tomasz Krystofiak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a ostatnim referatem konferencji było wystąpienie dr. inż. Grzegorza Pajchrowskiego z Instytutu Technologii Drewna, który mówił o zależności przewodnictwa cieplnego drewnianych podłóg od zastosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.

Wszystkim panelom tematycznym towarzyszyły dyskusje. Po wygłoszonych referatach nastąpiły prezentacje sponsorów.

Konferencję zakończyło wystąpienie prof. dr hab. Ewy Ratajczak, która podkreśliła rosnące znaczenie leśnictwa i drzewnictwa w gospodarce europejskiej i światowej. Podziękowała wszystkim prelegentom, autorom posterów i uczestnikom za przedstawienie najnowszych nurtów badawczych i innowacji w sektorze leśno-drzewnym, ożywioną i konstruktywną dyskusję naukową, a tym samym owocną wymianę poglądów. Szczególne podziękowanie złożyła Gościowi Honorowemu konferencji prof. dr. ir. Jorisowi Van Ackerowi za uświetnienie konferencji swoją obecnością i za interesujący wykład. Przewodnicząca Komitetu Naukowego, zamykając konferencję, zaprosiła uczestników na kolejne spotkanie naukowe za dwa lata w Poznaniu.

2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA zakończyła się pełnym sukcesem, wzbudzając wiele pozytywnych komentarzy i nadziei na dalsze, interesujące badania.

 

 

 

PATRONAT HONOROWY

    

 

PARTNER KONFERENCJI

 

 

PATRONAT MEDIALNY

     

    

 

SPONSORZY