Organizatorzy 2017

Instytut Technologii Drewna

to jedyna w kraju jednostka naukowo-badawcza zajmująca się w sposób kompleksowy zagadnieniami przerobu drewna, jego zastosowania i tworzenia nowych kompozytów opartych na drewnie.

Realizuje badania zmierzające do wytworzenia nowoczesnych materiałów, udoskonalania technologii produkcji i technik obróbki, prowadzące do osiągnięcia harmonijnego i zrównoważonego rozwoju branży drzewnej oraz wysokiej konkurencyjności polskiego sektora drzewnego na rynku międzynarodowym.

Poprzez wdrażanie do praktyki wyników badań w postaci innowacyjnych, energooszczędnych i ekologicznych materiałów wykorzystujących zarówno surowiec drzewny, jak i odpady drzewne, korzystnie wpływających na zdrowie, pozwalające podnosić jakość życia społeczeństwa, zwiększających udział odnawialnych nośników energii w bilansie energetycznym kraju oraz pozytywnie oddziałujących na stan środowiska naturalnego, Instytut dąży do wykreowania nowoczesnego sektora drzewnego spełniającego wymagania społeczeństwa XXI wieku.
 


Lasy Państwowe

to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami publicznymi. Gospodaruje na niemal jednej trzeciej powierzchni Polski.

Ponad 90 proc. drewna zużywanego przez krajowy przemysł i mieszkańców pochodzi od Lasów Państwowych. Aby zaspokoić rosnący popyt na surowiec, leśnicy zwiększają pozyskanie drewna: od 1990 r. wzrosło ono przeszło dwukrotnie – do ponad 35 mln m3. Rozmiar pozyskania drewna określa się w planie urządzenia lasu, który jest sporządzany dla każdego nadleśnictwa na 10 lat i zatwierdzany przez ministra środowiska. Realizując ten plan, Lasy Państwowe prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

Leśnicy w swojej pracy wykorzystują najnowsze osiągnięcia nauki oraz techniki. Lasy Państwowe wprowadzają maszyny leśne najnowszej generacji, sprzęt pomiarowy, monitoringowy i inne narzędzia pracy, które zapewniają bezpieczeństwo, szybkość i skuteczność działań. Ogromną wagę przykładają do wykorzystania narzędzi informatycznych.
 
Gospodarka leśna prowadzona jest przez Lasy Państwowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego wszystkie funkcje, jakie pełnią lasy. Potwierdzają to m.in. międzynarodowe certyfikaty posiadane przez regionalne dyrekcje LP.
Leśnicy dbają też o różnorodność biologiczną lasów, chronią je przed wieloma zagrożeniami – klęskami żywiołowymi, plagami owadów, chorobami drzew, pożarami, zanieczyszczeniami, także przed skutkami kłusownictwa czy wandalizmu.