Konferencja 2015

W dniach 5-6 października 2015 roku w Centrum Konferencyjnym Ośrodek Nauki  w Poznaniu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa DREWNO–NAUKA–GOSPODARKA, którą zorganizował Instytut Technologii Drewna wspólnie z PGL Lasy Państwowe.

Celem konferencji była wymiana wiedzy w skali międzynarodowej z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych, wskazanie nurtów badawczych o największym potencjale wdrożeniowym, a także możliwości ich praktycznego wykorzystania w sektorze leśno-drzewnym.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli świata nauki i praktyki gospodarczej z leśnictwa i drzewnictwa oraz obszarów z otoczenia.

Podczas konferencji prezentowane były nowe nurty badań, innowacje, zmiany strukturalne oraz referaty przeglądowe w sześciu sesjach tematycznych:

  • rynek drzewny-aspekty ekonomiczne i społeczne;
  • innowacje w sektorze leśno-drzewnym;
  • środowiskowe aspekty sektora leśno-drzewnego;
  • właściwości drewna;
  • energetyczne wykorzystanie drewna, recykling;
  • nowe technologie i produkty lignocelulozowe.

Podczas 2 dni obrad, blisko 100 uczestników wysłuchało 36 referatów i zapoznało się z 21 posterami. Komitet Naukowy konferencji składał się z 20 pracowników naukowych reprezentujących światowe uczelnie i jednostki naukowe. Udział w konferencji wzięły autorytety naukowe z Europy (Niemcy, Austria, Finlandia, Hiszpania, Turcja, Ukraina), a także z liczących się ośrodków naukowych w USA. Gościem Honorowym konferencji był prof. Jim L. Bowyer, wieloletni profesor Uniwersytetu w Minnesocie,  były przewodniczący Forest Products Society i Society of Wood Science and Technology, światowy autorytet naukowy z dziedziny nauk o drewnie i technologii drewna. Wśród zaproszonych gości zagranicznych znaleźli się m.in. Prof. Matthias Dieter z Thünen Institute of International Forestry and Forest Economics, Prof. Uwe Schmitt, President of the International Academy of Wood Science i Mariano Perez Campos – Dyrektor Instytutu AIDIMA w Walencji. 

Polskie instytucje naukowe były reprezentowane przez Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Technologii Drewna, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, uczelnie: SGGW, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Krakowie, Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Śląską, Politechnikę Gdańską, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

W Konferencji uczestniczyli dyrektorzy 5 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i 2 przedstawicieli Dyrekcji Generalnej LP. Patronat honorowy sprawowały Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Środowiska, a patronat medialny objęły: Głos Lasu i Gazeta Przemysłu Drzewnego.

Otwarcia konferencji dokonał dyrektor Instytutu Technologii Drewna – dr Władysław Strykowski, prof. ITD., który przewodniczył Komitetowi Naukowemu. Gość Honorowy konferencji - prof. Jim L. Bowyer w swoim referacie dokonał przeglądu amerykańskiego przemysłu produktów drzewnych, uwzględniając także perspektywy dalszego rozwoju. Podkreślił, że rynek produktów drzewnych przeszedł znaczącą przemianę w ciągu minionych dwóch dekad. Do obszarów o największym potencjale aplikacyjnym w przyszłości zaliczył: innowacyjne wykorzystanie drewna, jako materiału strukturalnego, w tym również dla budynków użyteczności publicznej, jako surowca w procesach chemicznych oraz w nanotechnologii. Zwrócił również uwagę na wykorzystanie biomasy drzewnej w celach energetycznych. Interesujący wykład, dotyczący drewna acetylowanego, wygłosił profesor Roger Rowell z Uniwersytetu Wisconsin. Przedstawił mechanizm chemicznej acetylacji drewna, polegający na wprowadzaniu grup acetylowych w miejsce hydroksylowych w drewnie iglastym i liściastym, dzięki czemu można uzyskać drewno o korzystnych właściwościach użytkowych (mniejsza higroskopijność, zwiększona stabilność wymiarowa) przy równoczesnym zwiększeniu odporności na rozkład przez grzyby.

Pierwszą sesję tematyczną otworzył referat prof. Władysława Strykowskiego, w którym zobrazował zmiany strukturalne w sektorze leśno-drzewnym we Wschodniej Europie po zmianach systemowych. Z kolei wyzwania i możliwości dla zrównoważonego rozwoju przemysłu meblarskiego we Wschodniej Europie zaprezentował Prof. O. Kiyko z Ukrainian National Forestry University. Naukowcy z Thünen Institute Hamburg poruszyli zagadnienia związane z planowaniem i zarządzaniem w sektorze leśnym w Niemczech. Przemysł drzewny w świetle koncepcji Cleantech i biogospodarki zaprezentował dr Henrik Heräjärvi z Natural Resources Institute w Finlandii.

W sesji drugiej, innowacje w sektorze leśnym przedstawił prof. Piotr Paschalis-Jakubowicz, dostrzegając w nich dalsze możliwości wzrostu pozyskiwania drewna, bez naruszania obowiązującego w leśnictwie paradygmatu zrównoważonego wzrostu. Prof. Tomasz Borecki omówił zagadnienia związane z planowaniem i prowadzeniem gospodarki leśnej. Problem degradacji lasów w Ghanie omówił prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki. Dr Zbigniew Karaszewski przedstawił natomiast referat dotyczący dyskusyjnych problemów jakości drewna pozyskanego harwesterami.

Kolejną sesję rozpoczął wykład prof. Ryszarda Kozłowskiego, który przedstawił nowe inteligentne powłoki przeciwogniowe do ochrony drewna. Prof. Bartłomiej Mazela zaprezentował przyjazny środowiskowo system ochrony drewna, bazujący na związkach pochodzenia naturalnego m.in. propolisie, kofeinie, alkaloidach w mieszaninie z aminosilanami. Możliwość aplikacji ekstraktów z mięty w preparatach ochronnych oraz ich utrwalanie w drewnie przedstawiła prof. Jadwiga Zabielska-Matejuk. Zaprezentowano również analizy składu chemicznego drewna uzyskanego z plantacji gatunków szybkorosnących, przeznaczonego do produkcji płyt drewnopochodnych (dr Piotr Boruszewski i in.). Dr Holger Weimar z Thünen Institute z Hamburga zobrazował zagadnienia dotyczące europejskiego importu drewna w aspekcie Regulacji (EUTR).

Wiele interesujących referatów wygłoszono również podczas drugiego dnia konferencji, przedstawiając wyniki najnowszych badań na temat właściwości drewna, recyklingu drewna odpadowego (prof. Hanna Wróblewska, dr Dominika Janiszewska, Peter Meinlschmidt, dr Paweł Czarniak), starzenia drewna (dr Tomasz Krystofiak), bio-przyjaznych systemów zabezpieczania drewna oraz naukowych aspektów wykorzystania drewna do celów energetycznych.

Wszystkie sesje tematyczne wzbudziły ożywione dyskusje ludzi nauki i praktyków reprezentowanych m.in. przez Lasy Państwowe, przemysły oparte na drewnie i inne podmioty gospodarcze.

Podsumowując konferencję, prof. Strykowski podkreślił rosnącą rangę leśnictwa i drzewnictwa w gospodarce europejskiej i światowej. Podziękował wszystkim prelegentom, autorom posterów i uczestnikom za przedstawienie najnowszych nurtów badawczych i innowacji w sektorze leśno-drzewnym, ożywioną i konstruktywną dyskusję naukową, a tym samym owocną wymianę poglądów. Szczególne podziękowanie złożył Gościowi Honorowemu konferencji prof. Bowyerowi za uświetnienie konferencji swoją obecnością i za interesujący wykład.  Prof. Bowyer zabrał głos, wyrażając zadowolenie z uczestnictwa w konferencji i oceniając bardzo pozytywnie jej poziom naukowy. Prof. Strykowski zamykając konferencję, zaprosił uczestników na kolejne spotkanie naukowe za dwa lata w Poznaniu.

 

 

PATRONAT HONOROWY

Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Środowiska

 

PATRONAT MEDIALNY