Konferencja 2019

W dniach 21-22 października 2019 roku w IBB Andersia Hotel w Poznaniu odbyła się 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA, zorganizowana przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna wspólnie z PGL Lasy Państwowe. Partnerem konferencji był Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) w Puławach.

Celem konferencji była prezentacja wyników najnowszych badań z zakresu drzewnictwa, leśnictwa i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem badań o dużych możliwościach praktycznego wykorzystania w gospodarce. Wymiana wiedzy i doświadczeń w międzynarodowym gronie ekspertów na temat współczesnych wyzwań przemysłów bazujących na drewnie umożliwiła wskazanie kierunków badawczych o największym potencjale wdrożeniowym. Konferencja skierowana była do przedstawicieli świata nauki i praktyki gospodarczej z leśnictwa i drzewnictwa oraz obszarów z ich otoczenia.

Wydarzenie otrzymało wsparcie sponsorów – firm SHIM-POL i Schattdecor oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (PORT). Patronat honorowy sprawowali: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz Minister Środowiska, a patronat medialny: „Gazeta Przemysłu Drzewnego”, „Przemysł Drzewny. Research & Development” oraz portal „Drewno.pl”.

Podczas dwudniowych obrad blisko 70 uczestników wysłuchało 21 wystąpień w sześciu sesjach tematycznych (wyzwania w leśnictwie; postęp w drzewnictwie; gospodarka biomasą i jej wykorzystanie; spoiwa do drewna i tworzyw drzewnych – innowacyjne podejście do klejenia; bioenergia – trendy i rozwój; rynek drzewny – aspekty ekonomiczne i społeczne) oraz zapoznało się z 13 posterami. Międzynarodowy Komitet Naukowy konferencji, któremu przewodniczyli prof. dr hab. Ewa Ratajczak z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu (ŁUKASIEWICZ – ITD) i dr Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny PGL Lasy Państwowe, składał się z 23 pracowników naukowych, reprezentujących różne uczelnie i jednostki w kraju, jak i za granicą. Sekretarzem Naukowym Komitetu była dr inż. Dominika Janiszewska (ŁUKASIEWICZ – ITD). W konferencji wzięli udział badacze i specjaliści z Niemiec, Włoch, Portugalii, Szwecji, Słowacji, Ghany oraz Polski.  

Konferencję otworzyła Przewodnicząca Komitetu Naukowego prof. dr hab. Ewa Ratajczak, witając wszystkich zaproszonych gości, autorów i uczestników, sponsorów oraz media patronujące wydarzeniu. Następnie wykład wygłosił Gość Honorowy konferencji – prof. Randall Kober z Laurentian University w Greater Sudbury, założyciel wydziału w McEwen School of Architecture, światowy autorytet w dziedzinie budowania i projektowania budynków z drewna, który przedstawił zmiany w typologii kanadyjskich konstrukcji drewnianych.

Pierwszą sesję tematyczną, poświęconą wyzwaniom w leśnictwie, moderowaną przez prof. Rodolfo Picchio z Tuscia University w Viterbo (Włochy), otworzyło wystąpienie dr. hab. inż. Zbigniewa Karaszewskiego (ŁUKASIEWICZ – ITD), dotyczące adekwatności pomiaru miąższości kłód sosnowych w sektorze leśnym. O ocenie wpływu trzebieży w wysokopiennym lesie bukowym na stan gleby mówiła natomiast mgr Rachele Venanzi z Tuscia University. Ostatni referat sesji o wpływie produkcji chrustu na leśnictwo w strefach przejściowych między lasami a sawanną wygłosił dr Addo Koranteng z Kumasi Technical University w Kumasi (Ghana).

Podczas sesji drugiej na temat postępu w drzewnictwie moderatorem był prof. Randall Kober. Sesję rozpoczęło wystąpienie mgr Anyelkisa Batisty z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o zwiększaniu ognioodporności celulozy, poprzez zabezpieczenie jej ekspandowalnym grafitem. Następnie w temacie funkcjonalnych kompozytów polimerowych dla meblarstwa rozprawiała mgr. inż. Marta Fiedot-Toboła z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii w Warszawie. Kolejny referat, dotyczący metody badania wytrzymałości drewna na ściskanie prostopadle do włókien, wygłosił dr inż. Janusz Brol z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Po nim o technologicznych właściwościach i perspektywach wykorzystania poddanego obróbce cieplnej drewna dębu ostrolistnego mówił dr Francesco Latterini z Tuscia University. Na koniec referat na temat technologii bioremediacji obszaru przemysłowego zanieczyszczonego olejem kreozotowym w kontekście identyfikacja bakterii zdolnych do biodegradacji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przedstawił mgr inż. Mateusz Sydow (ŁUKASIEWICZ – ITD).

Sesję trzecią, dedykowaną gospodarce biomasą, którą moderował dr hab. inż. Wojciech Cichy, prof. ITD (ŁUKASIEWICZ – ITD), rozpoczął referat dr Any Luisy Fernando z Universidade Nova de Lisboa w Lizbonie (Portugalia) na temat najlepszych praktyk w gospodarce odpadami drzewnymi. Kolejne wystąpienie o celach i założeniach European Wood Waste Platform, powstałej w ramach projektu BioReg, wygłosił dr hab. Rafał Pudełko z IUNG. Następnie o alternatywnych w stosunku do odpadów drzewnych źródłach biomasy lignocelulozowej mówiła mgr inż. Anna Jędrejek również z IUNG. Prezentację poświęconą geoprzetwarzaniu jako narzędziu do oceny potencjalnej podaży odpadów drzewnych wygłosił ponownie dr hab. Rafał Pudełko. Pierwszy dzień obrad zakończyło wystąpienie mgr Wen Jiang z Linnaeus University w Växjö (Szwecja), dotyczące płyt wiórowych wytworzonych z dodatkiem częściowo upłynnionej kory o kawałkach różnej wielkości.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się sesją na temat spoiw do drewna i tworzyw drzewnych, moderowaną przez prof. Jána Sedliačika z Technical University in Zvolen w Zwoleniu (Słowacja). Pierwsze wystąpienie należało do dr. inż. Tomasza Krystofiaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i dotyczyło oceny właściwości adhezyjnych wykończonego lakierem PUR drewna sosnowego i topolowego, poddanego dwóm rodzajom obróbki cieplnej (w atmosferze powietrza oraz próżni). Sesję zamknęło wystąpienie dr inż. Dominiki Janiszewskiej (ŁUKASIEWICZ – ITD) na temat zastosowania funkcjonalizowanej nanocelulozy w biospoiwach.

Kolejny panel o trendach i rozwoju bioenergii moderowała mgr Ulrike Saal z University of Hamburg w Hamburgu (Niemcy). Sesję rozpoczęła prezentacja prof. Rodolfo Picchio z Tuscia University w temacie wybranych aspektów związanych z produkcją pelletu z drewna topolowego, pozyskanego z lasów odroślowych w obszarze śródziemnomorskim. Następny referat, który wygłosił dr hab. inż. Wojciech Cichy, prof. ITD (ŁUKASIEWICZ – ITD), dotyczył mechanicznych i chemicznych właściwości pelletów z drewna topolowego, produkowanych w warunkach przemysłowych. Prezentację poświęconą korelacji między uzyskiem biogazu a chemicznym składem materiału lignocelulozowego przedstawiła natomiast dr Hanna Waliszewska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kończąc tym samym przedostatnią sesję konferencji.

Moderatorem ostatniego panelu o rynku drzewnym w aspektach ekonomicznych i społecznych była prof. dr hab. Ewa Ratajczak (ŁUKASIEWICZ – ITD). Sesję otworzył referat na temat modelu służącego do systematycznego monitorowania biogospodarki, wygłoszony przez dr Susanne Iost z Thünen Institute of International Forestry and Forest Economics w Hamburgu (Niemcy). Drugim referentem była mgr Dobrochna Augustyniak (ŁUKASIEWCZ – ITD), która mówiła o wykorzystaniu analizy scenariuszowej do określenia konsekwencji brexitu dla polskiego meblarstwa. Ostatnią prezentację na temat podaży odpadów drzewnych z przemysłu opakowań drewnianych wygłosiła mgr Ulrike Saal (University of Hamburg).

Wszystkim panelom tematycznym towarzyszyły ożywione dyskusje. Ponadto przez cały czas trwania konferencji wyeksponowane były w holu postery tematyczne, których autorzy odpowiadali na pytania uczestników podczas sesji posterowej zorganizowanej w drugim dniu konferencji. Dodatkową atrakcją, nie tylko dla uczestników konferencji, była możliwość oglądania zdjęć autorstwa dr. inż. Andrzeja Noskowiaka (ŁUKASIEWICZ – ITD), tworzących wystawę fotograficzną „Budownictwo drewniane – było, jest i będzie…”, zorganizowaną w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości, wpisanej w kalendarz wydarzeń Programu „Niepodległa”.

Konferencję zakończyły wystąpienia prof. dr hab. Ewy Ratajczak oraz dr inż. Dominiki Janiszewskiej, które jeszcze raz podziękowały wszystkim uczestnikom za interesujące referaty i konstruktywne dyskusje oraz podkreśliły unikatowy charakter wydarzenia, zakładającego multidyscyplinarne podejście do tematyki gospodarki leśnej i gospodarowania drewnem, a więc wymianę wiedzy z perspektywy całego łańcuch drzewnego. Na koniec Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i Sekretarz Naukowa pożegnały uczestników, jednocześnie zapraszając ich na kolejne spotkanie za dwa lata.

 

  

PATRONAT HONOROWY

    

 

 

 

PARTNER KONFERENCJI

   

 

 

PATRONAT  MEDIALNY

   

 

         

   

   

 

 

SPONSORZY