Organizatorzy

Sieć Badawcza Łukasiewicz  Poznański Instytut Technologiczny

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to multidyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza o międzynarodowej skali działania. Powstał 1 stycznia 2022 r. w wyniku połączenia pięciu poznańskich instytutów o ugruntowanej pozycji rynkowej, bogatym dorobku naukowym i wieloletnim doświadczeniu w kreowaniu innowacji, nowoczesnych technologii i specjalistycznych usług badawczych.


Łukasiewicz — PIT prowadzi obecnie szeroki zakres prac badawczo-rozwojowych w ramach sześciu Centrów Badawczych w obszarach: technologii drewna, obróbki plastycznej, pojazdów szynowych, technologii rolniczej i spożywczej, logistyki oraz technologii informacyjnych. Poszerza możliwości rozwojowe dotychczasowych Instytutów i znacząco pogłębia ich ofertę rynkową. W wyniku łączenia, powstają nowe interdyscyplinarne kierunki badawcze, co ułatwia m.in. pozyskiwanie międzynarodowych grantów i zagranicznych partnerów biznesowych do projektów o wysokim stopniu innowacyjności.
 


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP) jest wiodącą uczelnią rolniczą i przyrodniczą w Polsce. Może poszczycić się bogatymi tradycjami, gdyż jego początki sięgają 1870 roku. Jednym z obszarów działalności naukowo-badawczej Uczelni jest realizacja różnego rodzaju projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. Każdego roku jednostki naukowe, dydaktyczne i badawcze Uniwersytetu realizują blisko 100 takich projektów. Uczelnia prowadzi szeroko zakrojoną międzynarodową współpracę naukową i edukacyjną w ramach Siódmego Programu Ramowego UE, Erasmus+, Ceepus, Horyzont 2020, Cost oraz Tempus.


Wydział Leśny i Technologii Drewna jest jednym z 6 wydziałów UPP. Wydział jest wiodącą instytucją w zakresie badań naukowych dotyczących leśnictwa i technologii drewna w Polsce i rozpoznawalną w Europie. Badania prowadzone na Wydziale obejmują szeroki zakres problemów naukowych, takich jak adaptacja lasu do zmieniającego się środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej, wyzwania urządzania lasu, modelowanie usług ekosystemowych, gospodarka w obiegu zamkniętym oraz innowacje dotyczące zrównoważonego wykorzystania drewna.