Call for papers

4. edycja międzynarodowej konferencji naukowej
DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA. Zrównoważone leśnictwo i lasy - szanse i ograniczenia wynikające ze zmian klimatu


Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów i posterów zgodnych z merytorycznym zakresem konferencji, tj. wpisujących się w następujące bloki tematyczne:

1. Zrównoważone leśnictwo w zmieniającym się środowisku

 • Zagrożenia dla lasów i leśnictwa wynikające z globalnych zmian klimatu (gradacje owadów, pożary, klęski żywiołowe, epifitozy) oraz możliwości zapobiegania
 • Antropopresja (zanieczyszczenie środowiska, wylesianie, nadmierna eksploatacja)
 • Łagodzenie zmian klimatu poprzez zabiegi gospodarcze oraz zwiększanie powierzchni lasów
 • Zwiększanie zasobów drewna i ich efektywne wykorzystanie
 • Gatunki inwazyjne  produkt uboczny globalizacji (prognozowanie, zwalczanie)
 • Rola czynników ryzyka w kształtowaniu lasów wielofunkcyjnych  możliwości i ograniczenia

2. Wyzwania dla nauk o drewnie

 • Wpływ klimatu na produkcję drewna i jego właściwości
 • Drewno do celów energetycznych
 • Zielone budownictwo
 • Ochrona drewna przyjazna środowisku
 • Nowe technologie w materiałach drewnopochodnych (biokompozyty, nanomateriały, opakowania)
 • Aspekty środowiskowe w leśnictwie i sektorze drzewnym (przemysł meblarski, tartacznictwo i inne branże bazujące na drewnie)
 • Rynek drzewny; gospodarka w obiegu zamkniętym, przemysł 4.0

3. Usługi ekosystemowe obszarów leśnych

 • Fitoremediacja  oczyszczanie wody i powietrza
 • Ochrona różnorodności biologicznej - zachowanie siedlisk przyrodniczych
 • Akumulacja dwutlenku węgla
 • Korzyści społeczne i kulturowe: edukacja, rekreacja, wykorzystanie zasobów niedrzewnych oraz wartości niematerialne


Nadsyłane prace muszą prezentować oryginalne wyniki badań podstawowych i stosowanych dotyczących zagadnień technologicznych, technicznych, ekonomicznych i ekologicznych – istotnych dla sfery nauki i przemysłów opartych na drewnie wraz z ich otoczeniem.


Formy uczestnictwa w konferencji:

 • zgłoszenie referatu i jego wygłoszenie po akceptacji Komitetu Naukowego,
   
 • zgłoszenie posteru i jego prezentacja po akceptacji Komitetu Naukowego,
   
 • udział w konferencji (bez referatu i posteru).


Zgłoszenia referatu lub posteru można dokonać, wysyłając swoje zgłoszenie wraz z abstraktem przez Formularz rejestracyjny.