Call for papers

Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów i posterów zgodnych z merytorycznym zakresem konferencji, tj. wpisujących się w następujące bloki tematyczne:

 • zwiększanie zasobów drewna i ich efektywne wykorzystywanie,
 • alternatywne surowce lignocelulozowe,
 • innowacje w sektorze leśno-drzewnym,
 • nowe technologie, nanomateriały, biokompozyty,
 • biospoiwa,
 • energetyczne wykorzystanie drewna,
 • rynek drzewny; cyrkulacyjna biogospodarka, przemysł 4.0,
 • środowiskowe aspekty sektora leśno-drzewnego; LCA,
 • recykling,
 • meblarstwo,
 • tartacznictwo,
 • inne branże bazujące na drewnie.

Nadsyłane prace muszą prezentować oryginalne wyniki badań podstawowych i stosowanych dotyczących zagadnień technologicznych, technicznych, ekonomicznych i ekologicznych - istotnych dla sfery nauki i przemysłów opartych na drewnie wraz z ich otoczeniem.

Formy uczestnictwa w konferencji:

 • zgłoszenie referatu i jego wygłoszenie po akceptacji Komitetu Naukowego,
   
 • zgłoszenie posteru i jego prezentacja po akceptacji Komitetu Naukowego,
   
 • udział w konferencji (bez referatu i posteru).

Zgłoszenia referatu lub posteru można dokonać, wysyłając swoje zgłoszenie wraz z abstraktem przez Formularz rejestracyjny.